BUDŻET


DOCHODYDochody ogółem wykonane w 2021 r.

135 667 106

+14,19%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 816

+7,09%

do roku 2020

6 976

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

840

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 978

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czernica w 2021 r. były wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), stanowiące niemal 26% wszystkich dochodów gminy. W stosunku do roku poprzedniego wpływy Gminy Czernica z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zwiększyły się aż o 25%. Drugim najważniejszym źródłem dochodów Gminy Czernica były dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (m.in. środki na realizację programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie prawie 29,9 mln zł (22% dochodów ogółem). Trzecim najważniejszym źródłem dochodów gminy była subwencja ogólna wykonana na poziomie 21,4 mln zł. Wskazać przy tym należy na wysokie usztywnienie strony dochodowej budżetu Gminy Czernica. Trzy najważniejsze źródła dochodów gminy zapewniły w 2021 r. łącznie prawie 64% wpływów do budżetu. Na czwarte miejsce w kolejności według wartości awansowały wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, wykonane na poziomie niemal 12 mln zł (9% dochodów ogółem). Dopiero piątym, najważniejszym źródłem dochodów gminy w 2021 r. był podatek od nieruchomości, który jest jednocześnie najważniejszym źródłem dochodów własnych gminy i który zapewnił niecałe 9% wpływów budżetowych w 2021 r.10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2021 r.Dochody Gminy Czernica w 2021 r.


Struktura dochodów Gminy Czernica w 2021 r.Udział dotacji inwestycyjnych

w dochodach ogółem

1,90%

-6,29 pp.

do roku 2020


Istotne znaczenie w strukturze dochodów budżetowych Gminy Czernica w 2021 r. odegrały uzyskane dotacje inwestycyjne. Wartość wykonanych dotacji w 2021 r. wyniosła 2.584.166,24 zł z czego 1.387.281,25 zł było środkami pochodzącymi z budżetu środków europejskich, zaś 1.196.884,99 zł pozyskano z budżetu państwa lub funduszy celowych. Na kwotę pozyskaną w ramach środków europejskich w całości składała się dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2021. Środki przeznaczono na projekt rewitalizacji linii kolejowej nr 292. Więcej na temat projektów inwestycyjnych zrealizowanych z dofinansowaniem można zobaczyć w zakładce Inwestycje.WYDATKIWydatki ogółem WYKONANE w 2021 r.

123 507 353

+9,04%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

7 115

+2,27%

do roku 2020

5 809

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuję na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

1 306

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

15 239 407

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

3 217 751

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem unijnym


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.W 2021 r. Gmina Czernica najwięcej środków przeznaczała na realizację zadań z zakresu edukacji. Suma wydatków gminy poniesiona w dziale 801 - Oświata i wychowanie oraz 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosły ponad 42,1 mln zł i razem pochłonęły ponad 34% środków budżetowych. Obecność wydatków oświatowych na pierwszym miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Kolejnym znaczącym obszarem funkcjonowania gminy była pomoc społeczna i wsparcie rodziny. Wydatki z obszaru pomocy społecznej i wsparcia rodziny wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie 36,8 mln zł (suma wydatków w dziale 852 - Pomoc społeczna oraz 855 - Rodzina). Zadania z zakresy pomocy społecznej i wsparcia rodziny pochłonęły niemal 30% wydatków gminy. Znaczące środki gmina przeznaczała również w obszarze transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi. Z kolei utrzymanie aparatu administracyjnego kosztowało prawie 8,4 mln zł, co stanowiło blisko 7% wydatków budżetowych gminy.

Główne kierunki wydatków Gminy Czernica w 2021 r.


ZADŁUŻENIEZadłużenie GMINY NA KONIEC 2021 r.

23 600 852

-17,47%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca na koniec 2021 r.

1 360

-22,60%

do roku 2020


12 159 753

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

20 253 287

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

17,41%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

12 758

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów i pożyczek.Zadłużenie Gminy Czernica na koniec 2021 r. wyniosło 23,6 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy spadła o blisko 5 mln zł. Poziom wygenerowanej w 2021 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.

Kształt WPF Gminy Czernica wg ostatniej zmiany podjętej w 2021 r.