DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

17 358

+6,62%

do roku 2020

Źródło danych: GUS


1 585

Zameldowania na

pobyt stały

269

Wymeldowania

pobytu stałego

247

Liczba

urodzeń

135

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba ludności wzrosła o 6,62% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany był atrakcyjnością gminy (bliskość do ośrodków miejskich i zakładów pracy), co przejawiało się znaczną przewagą osób meldujących się na pobyt stały nad osobami dokonującymi wymeldowania z miejsca pobytu stałego. Duże znaczenie dla wzrostu liczby ludności miała również przewaga liczby urodzeń nad liczbą zgonów. Wzrost liczby ludności w Gminie Czernica jest w ujęciu procentowym jedną z najwyższych wartości w Polsce, co stanowi o wyjątkowości gminy.


Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat