INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ I mieszkaniowąRealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez władze Czernicy. Do najważniejszych z nich należą:


  • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czernica;

  • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czernica;

  • Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica na lata 2017-2022;

  • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Czernica na lata 2021-2025;

  • Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czernica na lata 2017-2022;

  • Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o.o. na lata 2018-2021.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI927 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej

3,6 km

nowej sieci

wodociągowej

576 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

100%

budynków podłączonych do sieci wodociągowej

776 tys.

m3 odebranych ścieków


2,2 km

nowej sieci

kanalizacyjnej sanitarnej

325 szt.

nowych przyłączy kanalizacji sanitarnej

69%

budynków podłączonych do sieci kanalizacji sanitarnejODPADY KOMUNALNEGmina Czernica należy do Związku Międzygminnego Ślęża-Oława, w związku z czym gmina nie ponosi wydatków w zakresie gospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Nie uzyskuje również opłat z tego tytułu (dochody i wydatki nie są uwidocznione w budżecie gminy). Od 1 stycznia 2021 r. obowiązują stawki, tj. 28,00 zł za odpady zbierane i odbierane w sposób selektywny od osoby zamieszkującej nieruchomość, zaś 56,00 zł w przypadku odpadów komunalnych, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Wzrost opłat wynikał m.in. z przyjęcia w roku 2019 przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Związek wprowadził podwyżki w możliwie najpóźniejszym momencie tj. 1 stycznia 2021 r.


9 819,6

Odebrane odpady

komunalne (tony)

0,49

Odpady odebrane na

mieszkańca (w tonach)

4 435,0

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.


5 384,6

Odebrane odpady

segregowane (tony)

4 576,2

Odpady selektywne odebrane

od mieszkańców(w tonach)

808,4

Odpady selektywne dostarczone

do PSZOK (w tonach)TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆwydatki na transport i łączność w 2021 r.

9 980 545

-18,57%

do roku 2020

Wydatki poniesione na transport i łączność w 2021 r. spadły w stosunku do 2020 r. o blisko 1/5. W głównej mierze obejmowały one zakupy usług remontowych oraz pozostałych usług (69%). Jednocześnie blisko 25% wydatków w tym obszarze stanowiły inwestycje. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych w obszarze infrastruktury drogowej przedstawiono w zakładce Inwestycje.

Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.TRANSPORT DROGOWY


6

Liczba linii

autobusowych

116,8

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie gminy w jedną stronę

43

Liczba nowych publicznych miejsc parkingowych powstałych w związku z realizacją inwestycji - budowa Cmentarza Komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim
i świetlicy w Nadolicach Małych


Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 455.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 455

Uruchomienie linii 920 z Gminy Czernica do Wrocławia.

Uruchomienie linii 920 z Gminy Czernica do Wrocławia


0,3

Długość nowo wybudowanych

dróg gminnych (w km)

4,43

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

0,3

Długość nowo wybudowanych chodników (w km)

19

Liczba nowych

lamp ulicznych (słupów)


TRANSPORT KOLEJOWY


Na terenie Gminy Czernica zlokalizowane są dwie linie kolejowe. Linia nr 277, z jedyną stacją kolejową na terenie gminy w miejscowości Czernica, oraz zrewitalizowana i oddana do użytku w 2021r. nowa linia kolejowa nr 292, na której dzięki porozumieniu zawartemu pomiędzy Województwem Dolnośląskim oraz gminami Wrocław, Czernica i Jelcz Laskowice, od 12 grudnia br. ruszyły długo oczekiwane przewozy pasażerskie relacji Wrocław Główny – Dobrzykowice Wrocławskie – Jelcz-Laskowice. Na trasie linii kolejowej 292 znajduje się 17 stacji i przystanków, z czego cztery zlokalizowane na terenie gminy, w miejscowościach: Dobrzykowice, Nadolice Małe, Nadolice Wielkie oraz Chrząstawa Mała. Przy każdej z nich znajduje się wybudowany przez gminę, nowoczesny parking typu Park@Ride, na którym pasażerowie mogą zostawić samochód, by kontynuować podróż do miasta pociągiem. Dzięki nowemu połączeniu obsługiwanemu przez nowoczesne pociągi hybrydowe Impuls II, mieszkańcy naszej gminy mogą dojechać do Wrocławia na stacje Wrocław-Wojnów Wschodni, Wrocław-Wojnów Wrocław-Strachocin, Wrocław Swojczyce, Wrocław-Popiele, Wrocław Kowale, Wrocław Sołtysowice, Wrocław Nadodrze, Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny oraz do Jelcza-Laskowic. Roczne koszty współfinansowania połączeń na linii kolejowej 292, pokrywane z budżetu Gminy Czernica wynoszą 459.680,95 zł, przy planowanej 50 % rentowności, natomiast dopłaty do przewozów pasażerskich na linii 277 w latach 2018-2021, wyniosły 253.834,92 zł. Obie linie kolejowe stanowią bardzo atrakcyjną alternatywę dla organizowanego przez gminę transportu autobusowego.

Zdjęcie przedstawia biały pociąg wjeżdżający na stację.
Przejazdy pasażerskie na linii kolejowej 292.

Linia kolejowa 277 i 292

Zdjęcie przedstawia żółto-zielony pociąg z napisem HYBRYDA.

Pociąg hybrydowy Impuls II


koleje dużych prędkości - centralny port komunikacyjny


Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany między Warszawą i Łodzią, który w założeniu ma zintegrować transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu mają powstać strategiczne inwestycje kolejowe: tzw. szprychy kolejowe, które umożliwią przejazd między Warszawą a największymi polskimi miastami, w tym miastem Wrocławiem.

Jedną z nich jest projektowana linia kolejowa nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny. Dwa z trzech rozważanych obecnie wariantów przebiegu tej linii ma przecinać teren gminy Czernica w miejscowościach Czernica, Wojnowice oraz Chrząstawa Mała. W ramach trwających konsultacji społecznych do opracowania „Studium techniczno – ekonomiczno – środowiskowego dla budowy linii kolejowej nr 85 na odcinku Łódź – Sieradz Północny i linii kolejowej nr 86 na odcinku Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny”, gmina wyraziła stanowczy sprzeciw dla lokalizacji tego rodzaju inwestycji na terenie gminy Czernica. W oficjalnym stanowisku wskazano, że z punktu widzenia interesów gminy i jej mieszkańców (interwencja w obszary zurbanizowane, w tym wyburzenia budynków mieszkalnych) jak również poszanowania jej walorów przyrodniczych (chroniony obszar NATURA 2000, lasy), kulturowych i gospodarczych, jedynym dopuszczalnym jest wariant, który w całości przebiega poza terenem gminy Czernica. Stanowisko to będzie konsekwentnie i stanowczo podtrzymywane w trakcie dalszych prac konsultacyjnych i opiniodawczych dotyczących przedmiotowej inwestycji.

Zdjęcie przedstawia mapkę budowy linii kolejowej nr 85.
Grafika ,,Konsultacje w sprawie przebiegu linii kolejowej do Centralnego Parku Komunikacyjnego".


Przebieg linii kolejowych w ramach Programu CPK.

Przebieg linii kolejowych w ramach Programu CPK

Logo ,,Centralny Port Komunikacyjny".gospodarka mieszkaniowawydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

4 118 499

+692,76%

do roku 2020


24

Liczba gminnych lokali mieszkalnych w 2021 r.

8

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali w 2021 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali w 2021 r.


7

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

6

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,3

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

4,8

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

0,0

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)