Inwestycje


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych w 2021 r.

22 666 493
-10,64%

do roku 2020

(odnotowany spadek wydatków inwestycyjnych związany jest z podpisaniem umów przekraczających rok budżetowy, a ich rozliczenia przypadną na rok 2022)


Główne kierunki inwestycyjne Gminy Czernica w 2021 r.

Wydatki majątkowe Gminy Czernica w 2021 r. zostały wykonane na poziomie 22,7 mln. W strukturze wydatków majątkowych wyróżnia się 6 obszarów, na które przeznaczano więcej niż 10% wydatków: gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,7 mln zł), działalność usługowa (4,3 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (3,6 mln zł), rolnictwo i łowiectwo (3,6 mln zł), kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,1 mln zł) oraz transport i łączność (2,4 mln zł). Łącznie te obszary pochłonęły aż 96% wydatków majątkowych.

Poniżej przedstawiono wykaz zadań zrealizowanych przez gminę w 2021 r. w ww. obszarach z uwzględnieniem wykonanych kwot. Szczegółowa informacja opisowa dotycząca realizacji wskazanych zadań została zawarta w sprawozdaniu opisowym z wykonania budżetu za 2021 r.


inwestycje w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska


Wartość zadań: 4.732.438,58


Budowa zbiornika retencyjnego na wodę 800 m3 wraz z infrastruktura towarzyszącą – Etap I na działce nr 197/1 AM-1 obręb Kamieniec Wrocławski

Realizacja zadania obejmowała budowę na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków Komunalnych w Kamieńcu Wrocławskim zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę wodociągową z sieci MPWiK Wrocław o pojemności 800 m3 wraz z komorą armatury, doposażeniem w drugi zestaw hydroforowy i zagospodarowaniem terenu.

Zbiornik służył będzie magazynowaniu wody w celu zasilenia sieci w okresach wysokiego zapotrzebowania na wodę. Zadanie zakończono w październiku 2021 r.

Kolejny etap to budowa zbiornika retencyjnego na ścieki sanitarne wraz z przebudową istniejących zbiorników.

Wartość wykonania: 101.475,00 zł

Całkowita wartość zadania: 3.288.968,90


Zdjęcie przedstawia niebieski zbiornik z drabinką.

Zamknięty zbiornik retencyjny na wodę o poj. 800 m³

Zdjęcie przedstawia zestaw hydroforowy.

Zestaw hydroforowy

Tabliczka z napisem ,,Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych".

Tablica informacyjna


Zakres pozostałych inwestycji w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • gospodarka ściekowa i ochrona wód:

   • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - wartość wykonania - 534.464,48 zł;

 • budowa kanalizacji sanitarnej

      • w Chrząstawie Małej - wartość wykonania - 145.628,12 zł;

      • w Dobrzykowicach - wartość wykonania - 2.904.451,46 zł;

 • inicjatywa lokalna:

      • Budowa kanalizacji sanitarnej w ramach inicjatywy lokalnej - 268,00 zł;

      • Rozliczenia w ramach inicjatywy lokalnej - 59.805,12 zł.

 • ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

   • wymiana pieców - dotacja na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 99.000,00 zł.

 • zakłady gospodarki komunalnej:

   • dokapitalizowanie spółki Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Ratowicach - 600.400,00 zł.

Oświetlenie drogowe

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice przy ul. Wrocławskiej dz. nr 226/3:

        • zadanie zakończono 9 lutego 2021 r. Zakres robót obejmował wykonanie oświetlenia drogowego na odcinku ulicy Wrocławskiej, na wysokości sklepu Biedronka, poprzez montaż 7 słupów wraz z oprawami oświetleniowymi, w tym 2 doświetlających przejście dla pieszych. Koszt robót budowlanych: 67.253,80 zł;

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Chrząstawa Wielka ul. Leśna dz. nr 90, 139, 55/112. 55/114, 55/116:

        • zadanie zakończono 4 sierpnia 2021 r. W ramach robót zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe na ul. Leśnej w Chrząstawie Wielkiej. Powstało 26 nowych punktów świetlnych oświetlenia drogowego na 26 słupach. Koszt robót budowlanych: 167.429,95 zł (z czego 19.645,45 zł zapłacono w 2021 r.);

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ratowice ul. Wrocławska dz. nr 433:

        • zadanie zakończono 17 grudnia 2021r. W ramach robót zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe na ul. Wrocławskiej w Ratowicach (przy pętli autobusowej). Powstało 5 nowych punktów oświetlenia drogowego. Koszt robót budowlanych: 38.740,08 zł;

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica ul. Szkolna dz. nr 325/4, 369/2:

        • zadanie zakończono 17 grudnia 2021r. W ramach robót zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe na ul. Szkolnej i na ul. Św. Brata Alberta Chmielowskiego (przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną). W sumie powstało 6 nowych punktów oświetlenia drogowego na 5 słupach. Koszt robót budowlanych: 45.925,74 zł;

Budowa oświetlenia drogowego na działkach nr 195, 93/6, 94/6, 95/6, 96/9, 122, 180 w Krzykowie:

        • zadanie zakończono 2 grudnia 2021 r. W ramach robót zostało wykonane nowe oświetlenie drogowe odcinków ul. Jarzębinowej i ul. Głównej. Powstało 9 nowych punktów oświetlenia drogowego. Koszt robót budowlanych: 83.481,33 zł.

Inwestycje oświetleniowe w całości sfinansowano z budżetu gminy.

Łącznie na dzień 31 grudnia 2021 r. wykonano 68 nowych punktów świetlnych w 6 sołectwach ( z czego 16 punktów świetlnych powstało na terenach inwestycyjnych w Dobrzykowicach, które wykonał międzynarodowy koncern PANATTONI EUROPE).


Zdjęcie przedstawia fragment drogi na ulicy Wrocławskiej w Ratowicach.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Ratowice ul. Wrocławska

Zdjęcie przedstawia lampę uliczną przy jezdni.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Czernica ul. Szkolna

Kolaż zdjęć - odcinek ul. Wrocławskiej w Dobrzykowicach.

Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dobrzykowice przy ul. Wrocławskiej


inwestycje w obszarze działalności usługowej


Wartość zadań: 4.296.929,07


Budowa cmentarza komunalnego w Kamieńcu Wrocławskim

W II półroczu 2021 r. zakończono budowę I etapu. Od lutego 2022 r. cmentarz już funkcjonuje i można dokonywać pochówków. Etap II inwestycji zaplanowano na lata kolejne.

Wartość wykonania: 4.296.929,07


Zdjęcie przedstawia wnętrze kaplicy cmentarnej.

Wnętrze kaplicy cmentarnej

Zdjęcie przedstawia plac z krzyżem przy kaplicy cmentarnej.

Kaplica cmentarna

Zdjęcie wnętrza kaplicy cmentarnej - zdjęcie nr 1.

Wnętrze kaplicy cmentarnej

Zdjęcie przedstawia kolumbaria.

Kolumbaria

Zdjęcie wnętrza kaplicy cmentarnej - zdjęcie nr 2.

Wnętrze kaplicy cmentarnej


inwestycje w gospodarkę mieszkaniową


Wartość zadań: 3.609.014,24


Zakres inwestycji w obszarze gospodarki mieszkaniowej zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • Termomodernizacja i przebudowa budynku w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Kolejowej 6 - wartość wykonania - 3.273.343,52 zł;

 • Remont/modernizacja budynku mieszkalnego w Wojnowicach ul. Główna - wartość wykonania - 15.375,00 zł;

 • Zrekultywowanie terenów i budowa klombu w okolicy słupa ogłoszeniowego przy ul. Wrocławskiej w Ratowicach w ramach funduszu sołeckiego - wartość wykonania - 27.700,00 zł;

 • Zakupy inwestycyjne związane z terenami sołectwa w ramach funduszu sołeckiego - wartość wykonania - 46.579,48 zł;

   • Zakup gruntów i nieruchomości - wartość wykonania - 246.016,24 zł.


inwestycje w rolnictwo i łowiectwo


Wartość zadań: 3.596.597,56


Zakres inwestycji w obszarze rolnictwa i łowiectwa zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • budowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie CWPŚ w Kamieńcu Wrocławskim - wartość wykonania - 3.288.968,90 zł;

 • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - wartość wykonania - 307.628,66.


inwestycje w kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego


Wartość zadań: 3.112.162,45


Budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych

Realizacja zadania obejmowała budowę nowoczesnego wielofunkcyjnego obiektu o powierzchni netto 205,96 m2 i kubaturze 748,71 m3 z salą główną, aneksami kuchennymi, pomieszczeniami gospodarczymi, salką edukacyjną, pomieszczeniem administracyjnym, toaletami m. in. dwie dla osób niepełnosprawnych, zadaszonym tarasem zewnętrznym.

Obiekt ogrzewany jest gazem ziemnym i wyposażony w instalacje fotowoltaiczną oraz oświetlenie zewnętrzne. W ramach zadania wykonano parking na 8 miejsc postojowych, w tym 2 dla osób z niepełnosprawnościami i 1 miejsce rodzinne, wewnętrzną komunikację - droga i chodniki, wiatę na odpady i zagospodarowanie terenu m in. na boisko trawiaste oraz oświetlenie terenu rekreacyjnego.

Wartość zadania: 1.528.386,79 zł - w tym 150.000,00 zł pochodziło z dofinansowania otrzymanego od Stowarzyszenia Aglomeracja Wrocławska i 31.460,03 zł pochodziło ze środków funduszu sołeckiego.

Świetlica wiejska w Nadolicach Małych


Przebudowa lokalu biblioteki w Czernicy

Przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82 - realizacja zadania obejmowała remont elewacji frontowej poprzez wyodrębnienie oddzielnych wejść do lokali - wejścia do biblioteki i poczty, oraz wyminę stolarki okiennej i drzwiowej.

Przebudowano układ funkcjonalno-użytkowy lokali wraz z wymianą instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazu, wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, a także przebudowę sanitariatów (w tym wydzielenie toalety dla osób z niepełnosprawnościami).

Zamontowano witryny, drzwi zewnętrzne oraz pochylnię dla osób z niepełnosprawnościami. W lokalach wykonano ścianki działowe, okładziny podłogowe oraz sufity podwieszane z wbudowanym oświetleniem. Przy wejściu do biblioteki ustawiono książkomat.

Wartość zadania: 1.481.580,06 zł


Zdjęcie przedstawia wejście do budynku Gminnej Biblioteki w Czernicy.

Wejście do budynku Gminnej Biblioteki w Czernicy

Zdjęcie przedstawia książkomat.

Książkomat

Zdjęcie przedstawia regały z książkami ustawione w bibliotece.

Wnętrze biblioteki

Zakres inwestycji w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zrealizowanych w 2021 r. obejmował ponadto:

 • modernizację świetlicy w Gajkowie w ramach funduszu sołeckiego - wartość wykonania - 38.235,60 zł;

 • pozostałe wydatki inwestycyjne, w tym z funduszu sołeckiego Jeszkowic - wartość wykonania - 63.960,00.


inwestycje w drogi


Wartość zadań: 2.426.913,47


Rewitalizacja linii kolejowej nr 292 na odcinku Jelcz Miłoszyce – Wrocław Sołtysowice w celu przywrócenia przewozów pasażerskich we WrOF

Realizacja zadania obejmowała rewitalizację linii kolejowej 292 wraz z budową na terenie Gminy Czernica 4 przystanków typu parck&ride w miejscowościach Chrząstawa Mała, Nadolice Wielkie, Nadolice Małe, Dobrzykowice.

Zadanie było realizowane w ramach projektu partnerskiego PKP PLK S.A i Gmin: Czernica, Wrocław, Jelcz-Laskowice, z dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Dzięki nowemu połączeniu obsługiwanemu przez nowoczesne pociągi hybrydowe Impuls II, mieszkańcy Gminy Czernica mogą dojechać do Wrocławia na stacje Wrocław Wojnów Wschodni, Wrocław-Strachocin, Wrocław Swojczyce, Wrocław-Popiele, Wrocław Kowale, Wrocław Sołtysowice, Wrocław Nadodrze, Wrocław Szczepin, Wrocław Mikołajów, Wrocław Główny) oraz do Jelcza Laskowic. Zadanie zakończono 31 grudnia 2021 r.

Całkowita wartość zadania: 103.580.990,96

Łącznie wykonana przez Gminę Czernica infrastruktura kosztowała 2.110.479,70 zł, a dofinansowanie wyniosło 1.454.171,85 zł.


Zdjęcie przedstawia tory przy Stacji w Nadolicach Małych.

Stacja w Nadolicach Małych

Zdjęcie przedstawia Stacje w Nadolicach Małych.

Stacja w Nadolicach Wielkich

Zdjęcie przedstawia krojenie tortu w kształcie pociągu.

Otwarcie zrewitalizowanej linii kolejowej 292


Inwestycje drogowe zakończone w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia plac manewrowy do przejazdu i postoju autobusów.

Pętla dla autobusów komunikacji gminnej w Nadolicach Wielkich

Budowa placu manewrowego dla przejazdu i postoju autobusu komunikacji gminnej przy ul. Rzecznej w Nadolicach Wielkich

Zadanie odebrane 28 maja 2021 r. W ramach tego zadania wybudowano nową pętlę dla autobusów komunikacji gminnej z peronem dla pasażerów oraz drogę dojazdową. Nawierzchnia jezdni pętli i peronu wybudowana jest z kostki betonowej, natomiast nawierzchnia jezdni dojazdowej jest z asfaltobetonu. W całości sfinansowano z budżetu gminy.

Całkowita wartość zadania: 315.464,76

Zdjęcie przedstawia jezdnię.

ul. Zachodnia w Krzykowie

Remont odcinka ul. Zachodniej i ul. Morelowej w Krzykowie

Zadanie odebrano 8 grudnia 2021r. Zakres robót obejmował remont dróg o łącznej długości ok. 300 mb. W całości sfinansowano z budżetu gminy.

Całkowita wartość zadania: 443.999,29

Zdjęcie przedstawia jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej.

ul. Międzywałowa w Jeszkowicach

Remont ulicy Międzywałowej w Jeszkowicach

Zadanie odebrane 27 września 2021r. Zakres prac obejmował wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni wraz z warstwą z asfaltobetonu na odcinku ok. 310 metrów oraz wykonanie poboczy. W całości sfinansowano z budżetu gminy.

Całkowita wartość zadania: 323.367,87

Zdjęcie przedstawia jezdnię o nawierzchni asfaltobetonowej.

ul. Spokojna w Czernicy

Remont ul. Spokojnej i Cichej w Czernicy

Zakończony 12 października 2021 r. W ramach remontu została wykonana nowa podbudowa i nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu wraz z dowiązaniem do istniejącej drogi, na odcinku ok 340 mb. W całości sfinansowano z budżetu gminy.

Całkowita wartość zadania: 342.849,09

Remont ul. Krzykowskiej w Nadolicach Wielkich

Zakończony 15 grudnia 2021r. Zadanie to polegało na remoncie odcinka ok. 560 mb drogi. Zakres robót obejmował między innymi wykonanie nowej podbudowy drogi oraz jezdni z betonu asfaltowego. Inwestycja została dofinansowana w kwocie 71.600 zł z budżetu Województwa Dolnośląskiego.

Wartość zadania: 589.906,78

Zdjęcie przedstawia chodnik.

Chodnik przy drodze wojewódzkiej nr 455

Zakres inwestycji w obszarze transportu i łączności realizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • drogi powiatowe i wojewódzkie:

   • budowa chodnika w Gajkowie - pomoc finansowa dla Województwa Dolnośląskiego - wartość wykonania - 139.427,65 zł;

   • budowa chodników przy drogach powiatowych - pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego - 400.000,00;

 • drogi gminne:

   • budowa łącznika ul. Gajowej w Chrząstawie Małej - na jego realizację pozyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 50% wartości. Wydatek został wskazany w ramach wydatków niewygasających z 2021 r. Tutaj również ujęte zostały projekty ul. Krótkiej w Dobrzykowicach oraz ul. Gajowej i sięgacz do ul. Stawowej w Chrząstawie Małej, których gotowa dokumentacja powstanie do września 2022 r. - wartość wykonania w 2021 r. - 1.431.472,84 zł;

   • projekty - budowa, przebudowa dróg, ulic, chodników - 80.196,00 zł;

 • drogi wewnętrzne:

   • uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach - 47.403,22 zł.Pozostałe ważne inwestycjeSport:

 • doposażenie placów zabaw i rekreacyjnych w ramach funduszy sołeckich - wartość wykonania - 118.568,75 zł;

 • rozwój terenu na dz. 207/4 w Chrząstawie Małej w ramach funduszu sołeckiego - wartość wykonania - 41.669,01 zł;

 • rozbudowa bazy sportowo-rekreacyjnej w Dobrzykowicach - wartość wykonania - 37.485,01 zł;

 • zagospodarowanie dz. 516/1 i 516/2 w Chrząstawie Wielkiej w ramach funduszu sołeckiego - wartość wykonania - 29.782,84 zł.

Oświata:

 • rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Chrząstawie Wielkiej - wartość wykonania - 113.579,05 zł;

 • dostosowanie budynku świetlicy w Czernicy na sale lekcyjne dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czernicy - wartość wykonania - 340.338,83 zł.Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z dwoma białymi umywalkami.

Remont budynku "Kuźni" przy Zespole Szkolo-Przedszkolnym w Czernicy

Zdjęcie przedstawia boisko.

Piłkochwyty na terenie rekreacyjnym przy ul. Szafirowej w Dobrzykowicach

Zdjęcie przedstawia pomieszczenie z białymi ścianami.

Remont budynku "Kuźni" przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czernicy