REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonanych w 2021 r. przez Gminę Czernica w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię z elementami planowania rozwoju lokalnego Gminy Czernica na lata 2014-2025, która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań wójta w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programom dedykowanym konkretnym zadaniom własnym.15


dokumentów i programów strategicznych gminy było realizowanych w 2021 r.,

w tym:

3

z obszaru

ochrony środowiska

2

z obszaru

pomocy społecznej

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

3

z obszaru

ładu przestrzennego

2

o charakterze

ogólnym

1

z obszaru transportu

1

z obszaru gospodarki mieszkaniowej

1

z obszaru

ochrony zdrowia

Krótki opis realizacjiprogramy o charakterze ogólnymstrategia z elementami planowania rozwoju lokalnego gminy czernica na lata 2014-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr XXXIV/310/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia Strategii z elementami planowania rozwoju lokalnego Gminy Czernica na lata 2014-2025.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości. Strategia wyznacza kierunki rozwoju gminy oraz określa priorytety działań w ujęciu długofalowym. Wizja Gminy Czernica określona została następująco:

"Czernica - miejscem wysokiej jakości życia i wielu możliwości".

Gmina Czernica realizuje zadania zgodnie z wyznaczoną wizją rozwoju oraz celami strategicznymi, określonymi szczegółowo w niniejszej Strategii

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji Strategii w 2021 r., podejmowano m.in. następujące działania:

 • współpraca władz gminy z organizacjami pozarządowymi;

 • kontynuacja uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach w Gminie Czernica w sieć wodociągową i kanalizacji sanitarnej;

 • budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej na osiedlu Kamieni Szlachetnych w miejscowości Dobrzykowice - Etap II i III;

 • budowa świetlicy wiejskiej w Nadolicach Małych w Gminie Czernicy;

 • przebudowa lokalu na parterze budynku przy ulicy Wojska Polskiego 9 w Czernicy, dz. 165/82;

 • dofinansowanie do przewozów autobusowych na liniach Z1, Z2, Z3 na terenie Gminy Czernica w roku 2021.

Zdjęcie przedstawia jezdnię.

ul. Spokojna w Czernicy

Zdjęcie przedstawia budynek z kremową elewacją i czerwonym dachem.

Świetlica wiejska w Nadolicach Małych

Zdjęcie przedstawia niebieski zbiornik z drabinką.

Zamknięty zbiornik retencyjny na wodę o poj. 800 m³ wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY CZERNICA z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XX/212/2020 Rady Gminy Czernica
z dnia 9 grudnia 2020 r
. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi, wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2021 r.

Cel: Nadrzędnym celem Programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Czernica i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu
i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport, ochrona zdrowia, wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwa publicznego, wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym, wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu przedstawiono na podstronie Współpraca z organizacjami pozarządowymi.programy z obszaru Ochrony środowiska i transportuprogram ochrony środowiska dla gminy CZERNICA na lata 2015-2018 z perspektywą na lata 2019-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XVI/125/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2015 r.

Cel: Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Program Ochrony Środowiska.

Realizacja w 2021 r.:

Gmina Czernica podejmowała zadania z zakresu:

 • realizacji celów wymagających podjęcia działań polegających na wydawaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

 • wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezpyłowych i transportu nieczystości ciekłych;

 • kontroli wprowadzanych do środowiska ścieków, gazów, pyłów, odpadów;

 • przeprowadzania wizji lokalnych, nadzoru, koordynacji i kontroli ochrony środowiska;

 • formułowania wniosków o ściganie za wykroczenia określone w ustawie o ochronie przyrody;

 • realizacji zadania i wspierania edukacji ekologicznej, w tym w celu dążenia do poprawy jakości powietrza atmosferycznego poprzez ograniczanie niskiej emisji.

Grafika ,,Plan Gospodarki Niskoemisyjnej".

plan GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały XIII/93/2015 Rady Gminy Czernica z dnia 28 października 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego - Część dla Gminy Czernica".

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

W ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w 2021 r. realizowano następujące działania:

 • udzielenie dotacji celowej z budżetu gminy na likwidację niskiej emisji w Gminie Czernica, poprzez wymianę dotychczasowych nieekologicznych źródeł ciepła na ekologiczne urządzenia grzewcze oraz monitoring stanu powietrza atmosferycznego na terenie gminy;

 • propagowanie działań proekologicznych, modernizacja linii kolejowej;

 • budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Dobrzykowicach będąca częścią kompleksowego z EFS projektu strategicznego "Wsparcie infrastruktury edukacyjnej na terenie WrOF";

 • budowa chodników, dróg i parkingów;

 • przyjmowanie zgłoszeń o dzikich wysypiskach śmieci oraz podejmowanie działań w kierunku ich likwidacji;

 • działania edukacyjne zwiększające świadomość społeczeństwa.

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy czernica na lata 2017-2032

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXVIIII/315/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 2 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica na lata 2017-2032".

Cel: Niniejszy Program ma na celu zaplanowanie bezpiecznego dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcia wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy w perspektywie czasowej do 2032 r.

Realizacja w 2021 r.:

 • przeznaczenie dotacji na dofinansowanie zadania z udziałem środków NFOŚiGW "Usunięcie
  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czernica" - Wójt Gminy Czernica ogłosił nabór wniosków od mieszkańców na przyznanie dofinansowania na usuwanie azbestu. W wyniku przeprowadzonego naboru wpłynęło 8 wniosków i wszystkie wnioski zostały zakwalifikowane do przyznania dofinansowania. Na podstawie zapytania ofertowego został wyłoniony wykonawca zadania na terenie gminy, z którym została podpisana umowa.
  Podczas realizacji zadania usunięto łącznie 16,62 Mg wyrobów zawierających azbest z 8 nieruchomości zlokalizowanych na terenie gminy do końca września. Koszt całego zadania wyniósł 28.530,79 zł, a wysokość otrzymanej dotacji - 3.640,00 zł;

 • monitoring z realizacji programu mający na celu określenie ilości unieszkodliwionych wyrobów zawierających azbest w danym roku oraz określeniu ilości tych wyrobów pozostałych do likwidacji.

Zdjęcie przedstawia czerwono żółty autobus.

Autobusy na linii 920

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Czernica na lata 2017-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXV/282/2017 Rady Gminy Czernica z dnia
22 listopada 2017 r.

Cel: Celem niniejszego dokumentu jest określenie planu działań oraz analiza możliwych do realizacji inwestycji w celu poprawy jakości lokalnego systemu transportowego i jego rozwoju zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Realizacja w 2021 r.:

 • w porozumieniu z miastem Wrocławiem uruchomiono dodatkową linię autobusową nr 920 relacji Pętla Wojnów/Łany - Galeria Dominikańska;

 • realizowano plan transportowy w oparciu o trzy linie autobusowe wewnątrzgminne Z1-Z3 oraz dwie linie autobusowe łączące Gminę Czernica z miastem Wrocławiem - 845 oraz 855.Programy z obszaru ładu przestrzennegoSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr VIII/38/2007 Rady Gminy Czernica z dnia 29 czerwca 2007 r. z późn. zm.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.:

Rada Gminy Czernica podjęła uchwałę nr XXIII/238/2021 z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Czernica w zakresie obrębów geodezyjnych Chrząstawa Mała i Chrząstawa Wielka.

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są aktami prawa miejscowego, które określają przeznaczenie oraz warunki zagospodarowania terenu. Stanowią one podstawę planowania przestrzennego. W 2021 r. uchwalono 3 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 • uchwała nr XXIV/245/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kamieniec Wrocławski, Gmina Czernica,

 • uchwała nr XXV/264/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Gajków, Gmina Czernica,

 • uchwała nr XXXIII/343/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych), Gmina Czernica.

Pełen wykaz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Czernica znajduje się na stronie Systemu Informacji Przestrzennej Powiatu Wrocławskiego.

Gminny Program Opieki nad Zabytkami Gminy Czernica na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXII/231/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 27 stycznia 2021 r.

Cel: Celem Programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Zdjęcie przedstawia Kościół Parafialny w Chrząstawie Wielkiej.

Kościół Parafialny w Chrząstawie Wielkiej

Realizacja w 2021 r.:

 • przyjęcie Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Czernica w formie zbioru kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu Gminy Czernica;

 • remont ściany szczytowej budynku świetlicy wiejskiej w Ratowicach, ul. Wrocławska 52A;

 • publikacja kalendarza Ratowickiego;

 • ustawienie dwóch tablic historycznych w Ratowicach;

 • promocja przystani wodnej w Czernicy podczas trwania pikniku ratowniczego.Programy z obszaru Pomocy społecznej i ochrony zdrowiaGminny program wspierania rodziny w Gminie Czernica na lata 2021-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XX/210/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czernica na lata 2021-2023.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Czernica, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: Działania związane z realizacją Programu w 2021 r.:

 • zabezpieczenie rodzinom o najniższych dochodach pomocy materialnej i niematerialnej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej i objęcie wsparciem w formie posiłków dzieci do czasu ukończenia nauki w szkole podstawowej, uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej na terenie placówek oświatowych, zabezpieczenie świadczeń w ramach systemu zabezpieczenia społecznego (świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, wychowawczych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, przyznawanie innych należnych świadczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym dodatków mieszkaniowych i energetycznych);

 • udzielanie uczniom o najniższych dochodach pomocy materialnej w formie stypendium szkolnego, zabezpieczenie pomocy specjalistycznej w różnych obszarach (uzależnienia, przemoc w rodzinie, niepełnosprawność), pokrywanie wydatków za pobyt dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, realizacja rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny, zapewnienie rodzinom pomocy asystenta rodziny;

 • pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji domowych w świetlicach środowiskowych i placówce wsparcia dziennego na terenie Gminy Czernica, wspieranie rodziców w wychowaniu i edukacji dzieci oraz zagospodarowaniu czasu wolnego dzieci i młodzieży poprzez organizowanie różnych form zajęć pozaszkolnych;

 • pomoc w organizacji wypoczynku letniego dla dzieci w okresie wakacyjnym, prowadzenie monitoringu sytuacji dziecka z rodziny dysfunkcyjnej po zakończeniu współpracy z asystentem rodziny;

 • pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńczo-wychowawcze w dostępie do konsultacji i specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, pedagogicznego, terapeutycznego oraz prawnego, szczególnie w zakresie prawa rodzinnego;

 • pomoc w uzyskaniu prawa do lokali komunalnych dla rodzin zagrożonych umieszczeniem dziecka w pieczy zastępczej, współpraca z podmiotami, instytucjami działającymi w środowisku lokalnym, w szczególności ze szkołami, policją, placówkami służby zdrowia, sądem, PCPR, w celu poprawy sytuacji rodzinnej pod względem zdrowotnym, materialnym i społecznym;

 • monitorowanie rodzin zagrożonych kryzysem przez pracowników socjalnych, nauczycieli, pedagogów szkolnych oraz przedstawicieli innych zawodów kontaktujących się z rodzinom, motywowanie członków rodziny do podejmowania działań na rzecz ograniczenia bądź niwelowania własnych dysfunkcji np. podjęcie terapii leczenia uzależnień, udział w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

 • prowadzenie placówek wsparcia dziennego, programów profilaktycznych, prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie poradnictwa, inicjowanie współpracy interdyscyplinarnej na rzecz rodziny;

 • podejmowanie czynności w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

 • motywowanie osób stosujących przemoc do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym, podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej na temat przemocy w rodzinie poprzez przygotowanie materiałów informacyjnych tj. ulotki, plakaty, broszury i umieszczanie ich w miejscach ogólnie dostępnych;

 • udzielanie wsparcia edukacyjnego, socjalnego, prawnego, psychologicznego, rodzinnego, terapeutycznego, medycznego dla osób doznających przemocy w rodzinie.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W GMINIE CZERNICA NA 2021 R.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr Nr XX/209/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 9 grudnia 2020 r. w sprawie w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2021 rok.

Cel: Dokument obejmuje działania profilaktyczne oraz zmierzające do minimalizacji szkód społecznych i indywidualnych, które są skutkiem nadużywania alkoholu i narkotyków. Celem Programu było oszacowanie poziomu problemów związanych z uzależnieniami, występujących na terenie gminy, a także wskazanie możliwych do podjęcia działań zmierzających do zapobiegania lub łagodzenia tych problemów i ich skutków.

Realizacja w 2021 r.: W ramach realizacji Programu w 2021 r. podejmowano następujące działania:

 • udzielanie wsparcia edukacyjnego, emocjonalnego, prawnego, psychologicznego, rodzinnego, terapeutycznego dla osób dotkniętych problemem alkoholowym, problemem narkomanii oraz przemocy w rodzinie;

 • motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii w placówkach leczenia odwykowego, a osób stosujących przemoc do udziału w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych;

 • udzielanie wsparcia dla osób po zakończonej terapii odwykowej, prowadzenie poradnictwa i udzielanie wsparcia terapeutycznego dla osób, w których występuje problem alkoholowy, narkomanii i przemocy;

 • udzielanie osobom najbliższym pomocy prawnej zmierzającej do ochrony przed następstwami nadużywania alkoholu i narkotyków oraz przemocy w rodzinie;

 • prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych dla społeczności lokalnej o miejscach i instytucjach zajmujących się niesieniem pomocy osobom w kryzysie;

 • podnoszenie kompetencji poprzez szkolenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, członków Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych z audytem w punktach sprzedaży napojów alkoholowych;

 • organizowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka poprzez prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczo-wychowawczej oraz zajęć opiekuńczych w Świetlicach Środowiskowych.

Na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi w 2021 r. przeznaczono środki z budżetu Gminy Czernica w wysokości 245.298,74 zł, natomiast na działania związane ze zwalczaniem narkomanii wydatkowano środki w wysokości 2.000 zł.


Logo Programu "Posiłek w szkole i w domu"

program rządowy "posiłek w domu i w szkole"

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr III/25/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

Cel: Celem Programu jest zapewnienie wsparcia w zakresie dożywiania osobom dorosłym, w szczególności osobom starszym, niepełnosprawnym, chorym, samotnym oraz dzieciom i młodzieży szkolnej.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. Programem objęto 177 osób, w tym 89 dzieci, z czego 43 osoby korzystały z pomocy w formie posiłku, 133 osoby otrzymywały zasiłek celowy na ten cel oraz 1 osoba otrzymała świadczenie rzeczowe. Na realizację Programu w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 105.855,00 zł (z czego koszt zakupu posiłków wyniósł 29.211 zł; wypłacono świadczenia pieniężne - zasiłki celowe w wysokości 76.444 zł oraz przekazano pomoc rzeczową w wysokości 200 zł). W ramach Programu zakupiono 3.946 posiłków.programy z obszaru Gospodarki mieszkaniowej i komunalnejwieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy czernica na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXI/224/2020 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2020 r.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Czernica, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.:

 • przygotowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Szkolna 1/2 w Jeszkowicach z zastosowaniem bonifikaty dla najemcy;

 • bieżąca naprawa i konserwacja elementów infrastruktury technicznej (Gajków, Kamieniec Wrocławski, Wojnowice);

 • zapewnienie działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem, umożliwiających najemcom korzystanie z ciepła (Gajków).

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czernica w 2021 r.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr nr XXIII/243/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 23 lutego 2021 r.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Opiekę bezdomnym zwierzętom na terenie gminy zapewniano poprzez:

 • zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku,

 • opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie (przeznaczenie środków na zakup karmy i przekazanie jej opiekunom),

 • odławianie bezdomnych zwierząt i umieszczanie ich w schronisku (realizacja przez firmę PUPHW "Gabi"),

 • obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt (dobrowolne i bezpłatne zabiegi sterylizacji kotek dla osób zamieszkałych w gminie),

 • poszukiwanie właścicieli dla zwierząt bezdomnych,

 • usypianie ślepych miotów w schronisku,

 • zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich poprzez umieszczenie ich w gospodarstwach rolnych,

 • zapewnienie całkowitej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych (realizuje lek. wet. Tomasz Grabiński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą O.R.Z. "Kątna" na zlecenie Gminy Czernica).

Gmina przeprowadza też działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym, aby zwiększyć świadomość społeczeństwa i realizacje programu.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych zakładu gospodarki komunalnej czernica sp. z o.o. na lata 2018-2021

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr XXXIX/319/2018 Rady Gminy Czernica z dnia 28 lutego 2018 r.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Zdjęcie przedstawia zainstalowany zestaw hydroforowy.

Zestaw hydroforowy na Centralnym Węźle Przesyłu Ścieków w Kamieńcu Wrocławskim

Realizacja w 2021 r.: Na początku roku (27 stycznia) podjęto uchwałę Nr XXII/234/2021 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Zakładu Gospodarki Komunalnej Czernica Sp. z o. o. na lata 2022-2024.

Kluczowym zadaniem realizowanym w 2021 r. była budowa na terenie Centralnego Węzła Przesyłu Ścieków Komunalnych w Kamieńcu Wrocławskim zamkniętego zbiornika retencyjnego na wodę wodociągową z sieci MPWiK Wrocław o pojemności 800 m3 wraz z komorą armatury, doposażeniem w drugi zestaw hydroforowy i zagospodarowaniem terenu.


Więcej na temat inwestycji: LINK