ROZWÓJ


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Gmina Czernica stanowi bardzo atrakcyjne miejsce podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. Świadczy o tym rosnąca liczba przedsiębiorców, którzy zdecydowali się zlokalizować swoje biznesy na jej terenie.2 506

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

244

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

89

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Zestawienie zameldowanych mieszkańców i zarejestrowanych przedsiębiorców na terenie Gminy Czernica - stan na 20.01.2021 r.

** liczba przedsiębiorców, którzy we wniosku CEIDG zadeklarowali główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej w jednej z miejscowości na terenie gminy

*** zgodnie z bazą danych zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Zestawienie zameldowanych mieszkańców i zarejestrowanych przedsiębiorców na terenie Gminy Czernica - stan na 29.04.2022 r.

** liczba przedsiębiorców, którzy we wniosku CEIDG zadeklarowali główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej w jednej z miejscowości na terenie gminy

*** zgodnie z bazą danych zamieszczoną na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości


Wpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.:

2 035

+16,80%

do roku 2020


Podatki dla przedsiębiorców obowiązujące w 2021 r.

Pomimo wzrostu podatkowych stawek maksymalnych, Gmina Czernica utrzymuje kilkukrotnie niższe stawki podatku od środków transportowych na terenie gminy. To wyraz kontynuacji działań organów gminy na rzecz zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

Potwierdzają to chociażby dane o liczbie podmiotów wpisanych w 2021 r. do rejestru REGON i znacząca przewaga liczby nowych wpisów nad wypisami. Wysokość obowiązujących stawek zapewnia stabilność finansową gminy, a przy tym gwarantuje możliwość dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie gminy są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wartość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 2.034,60 zł, podczas gdy w 2020 r. było to 1.741,99.zarządzanie przestrzeniąOdpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. Kształtowanie polityki przestrzennej jest kompleksowe, co wpływa na właściwe kształtowanie i zachowanie ładu przestrzennego, a jednocześnie procesy inwestycyjne są szybsze i sprawniejsze. Nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów. W Gminie Czernica większa część powierzchni objęta jest miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, w tym w 2021 r. zostało nimi objęte kolejne blisko 300 ha powierzchni. Co roku podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy.

Na koniec 2021 r. było łącznie uchwalonych 125 MPZP, przy czym obowiązywały 124, ponieważ uchwała XXXIII/343/2021 Rady Gminy Czernica z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dobrzykowice (teren zabudowy usługowej/obiektów produkcyjnych) została opublikowana w dniu 7 stycznia 2022 r. i zaczęła obowiązywać 22 stycznia 2022 r. (14 dni od publikacji).

W 2021 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały 3 nowe tereny. Dokonano zmiany 32 MPZP, które już nie obowiązywały (29 zmienionych w Kamieńcu, 3 zmienione w Gajkowie), natomiast 1 plan został zmieniony tylko w części (Dobrzykowice - teren zabudowy usługowej/produkcyjne).

W Gminie Czernica wydano 86 decyzji o warunkach zabudowy oraz jedną decyzję odmowną.


111

Liczba MPZP

obowiązujących

3

Liczba planów

uchwalonych

7 052,1

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

77,14%

Powierzchnia gminy

objęta MPZPTERENY inwestycyjneTereny inwestycyjne Gminy Czernica

Z myślą o inwestorach w 2021r. kontynuowano uzbrajanie w sieci wod-kan terenów inwestycyjnych w miejscowości Dobrzykowice, o łącznej powierzchni ok. 38 ha, położone w bezpośrednim sąsiedztwie Wrocławia i realizowanej Wschodniej Obwodnicy Wrocławia. O atrakcyjności tej lokalizacji świadczą nowoczesne, projektowane i już zrealizowane w 2021r. inwestycje kubaturowe, między innymi międzynarodowego koncernu PANATTONI EUROPE (hala magazynowo - produkcyjna o pow. 24.261,59 m²), oraz LCUBE o pow. 60 tys. m², planowana do realizacji w latach 2022-2023, które w znaczącym sposób zmieniły profil dotychczasowego inwestora i otworzyły Czernicę na realizacje z wykorzystaniem nowoczesnych i proekologicznych technologii i standardów międzynarodowych.

Mapka przedstawia tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach.

Lokalizacja terenów inwestycyjnych w Dobrzykowicach

Mapka przedstawia tereny pod inwestycje w Dobrzykowicach.

Tereny inwestycyjne w Dobrzykowicach o łącznej powierzchni ok.38 ha

Hala magazynowa z Dobrzykowicach - LCUBE.

Projektowana hala magazynowa w Dobrzykowicach - LCUBE

Hala magazynowo produkcyjna w Dobrzykowicach - PANATTONI EUROPE.

Hala magazynowo produkcyjna w Dobrzykowicach - PANATTONI EUROPEwdrożenie standardów obsługi inwestora
w samorządzie województwa dolnośląskiegoW latach 2019-2021 gmina Czernica uczestniczyła w projekcie pt. „Wdrożenie standardów obsługi inwestora w samorządzie województwa dolnośląskiego , realizowanym przez Dolnośląską Agencję Współpracy Gospodarczej wspólnie z Agencją Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Projekt ten finansowany był w ramach programu UE Wiedza Edukacja Rozwój. Działania nakierowane są na uporządkowanie wiedzy na temat obsługi inwestorów polskich i zagranicznych w samorządach Dolnego Śląska i wdrożenie w nich jednolitych standardów. Wartość projektu wyniosła 1.547.323,84 zł a dofinansowanie: 1.392.445,76 zł. Projekt obejmował następujące zadania:

   • Audyt stanu obsługi inwestora w JST,

   • Szkolenia dla pracowników oraz kadry kierowniczej JST,

   • Doradztwo indywidualne,

   • Wdrożenie standardów obsługi inwestora w urzędach JST,

   • Wizyta studyjna, współpraca międzyinstytucjonalna, warsztaty "Urząd-Inwestor-IOB".

Drugi etap projektu - szkoleniowy - trwał od początku roku 2020. Prowadzony był cykl szkoleń dla kadry zarządzającej i merytorycznej, obejmujących takie zagadnienia, jak marketing terytorialny, generator ofert lokalizacyjnych czy zarządzanie strategiczne. Tematyką zrealizowanych szkoleń dla kadry merytorycznej JST były standardy obsługi inwestora, przewagi konkurencyjne lokalizacji i oferta inwestycyjna. Wszystkie wydarzenia odbyły się w siedzibie Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. W trybie online zostały zrealizowane szkolenia z takich tematów, jak strona internetowa przyjazna inwestorowi/generator ofert, marketing terytorialny jak stworzyć dobry materiał promocyjny. W roli prelegentów w szkoleniach wzięli udział praktycy z obu instytucji realizujących projekt (specjaliści ds. obsługi inwestorów, opieki po-inwestycyjnej, marketingu i tworzenia materiałów promocyjnych), a także zaproszeni goście, m.in. z Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu czy Biuro Promocji Miasta i Turystyki UM Wrocławia.

Osobny cykl szkoleniowy w ramach projektu mieli przedstawiciele kadry zarządzającej dolnośląskich samorządów - wójtowie, burmistrzowie czy sekretarze. W formie zdalnej wspólnie zorganizowane zostały dla nich w maju i czerwcu trzy szkolenia: Standardy obsługi inwestora/przetargi konkurencyjne lokalizacji, Oferta inwestycyjna/generator ofert, Zarządzanie strategiczne rozwojem gospodarczym. Swoją wiedzą podzielili się w ramach tych szkoleń m.in. przedstawiciele PAIH, Departamentu Strategii i Rozwoju Miasta UMW czy Uniwersytetu Wrocławskiego.

W ramach projektu, w 2021 r. przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie obsługi inwestorów, utworzono Punkt Obsługi Inwestora oraz specjalną zakładkę Dla Inwestora na stronie Gminy, w której w języku polskim i angielskim opisany jest potencjał inwestycyjny gminy oraz możliwości uzyskania wsparcia w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz realizacji inwestycji z wykorzystaniem nieruchomości nabywanych od gminy.

Grafika ,,Standardy obsługi inwestora w samorządzie".
Certyfikat dla Gminy Czernica.

Certyfikat dla Urzędu Gminy CzernicaWsparcie inwestora i przedsiębiorcyZdjęcie przedstawia uścisk dłoni.

Celem podniesienia jakości obsługi inwestora w Urzędzie Gminy w Czernicy, utworzony został Punkt Obsługi Inwestora. Wykwalifikowana kadra służy wsparciem i opieką.

Gmina Czernica oferuje również wsparcie dla firm, które ucierpiały w wyniku COVID-19.

Na wniosek przedsiębiorcy umożliwiono:

   • odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,

   • odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej,

   • w uzasadnionych przypadkach umorzenie w całości lub części zaległości podatkowej (szczególnie dla branż dotkniętych stanem epidemii).