sprawy społeczne ORAZ ZDROWIE


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Czernicy. Do najważniejszych z nich należą:

   • Program rządowy "Posiłek w domu i w szkole";

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Czernica na 2021 r.;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Czernica na lata 2021-2023.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

36 812 360
+8,34%
do roku 2020Wzrost poziomu wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. o kwotę blisko 3 mln zł wiąże się ze wzrostem wydatków Gminy Czernica na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 26,6 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 29,6 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.33 646 581

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

1 399 589

Wydatki na bieżące utrzymanie GOPS

573 273

Wartość zadań związanych z usługami opiekuńczymi


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującym powodem korzystania z pomocy społecznej w Gminie Czernica w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo i niepełnosprawność. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony GOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 121 rodzin a niepieniężnymi 72 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 25 rodzin.

Gminny OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. GOPS wydatkował 36.833.005,70 zł, z czego 34.529.447,70 zł pochodziło ze środków zewnętrznych a 2.303.558,00stanowiło środki własne gminy.

W trakcie 2021 r. GOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych programów rządowych tj. "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023", "Opieka wytchnieniowa", "Wspieraj Seniora". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej GOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe, takie jak organizacja i koordynowanie punktu konsultacyjnego, przygotowanie paczek świątecznych, a także we współpracy z Stowarzyszeniem "Rozwiń Skrzydła" wyjazdów turystyczno-krajoznawczych.

wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


zdjęcie przedstawia pomarańczowe tacki z jedzeniem.

Rządowy program "posiłek w szkole i w domu"

GOPS od kilku lat realizuje Rządowy programu w zakresie dożywiania. Pomoc w postaci posiłku udzielana była dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, dzieciom w wieku przedszkolnym oraz osobom starszym, które ze względu na wiek lub stan zdrowia takiej pomocy potrzebowały.

Oprócz ciepłego posiłku udzielane były zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności oraz pomoc rzeczowa. W 2021 r. programem zostało objętych ogółem 177 osób a w ramach programu zakupiono 3.946 posiłków.


punkt konsultacyjny

W siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej działał Punkt konsultacyjny. W 2021 r. psycholog udzielił 17 porad psychologicznych, w szczególności z zakresu uzależnienia, współuzależnienia, występowania przemocy w rodzinie, kryzysu oraz problemów wychowawczych i rodzinnych.

Z kolei, pomoc prawnika objęła 142 porady prawne, w szczególności z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, w związku z przemocą w rodzinie oraz uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Psycholog ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie udzielił udzielił 26 porad psychologicznych związanych z występowaniem przemocy w rodzinie, radzenia sobie z emocjami.

Grafika ,,Usługi Psychologiczne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie".


Zdjęcie przedstawia wózek z zakupami

pomoc żywnościowa

Rok 2021 był kolejnym, w którym Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program operacyjny związany z pomocą żywnościową. Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest współfinansowany z Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Do programu zakwalifikowano 170 osób z terenu Gminy Czernica. Wydawanie paczek żywnościowych dla najbardziej potrzebujących odbyło się w lutym, w marcu i w maju 2021 r.


Prace społecznie użyteczne

Na podstawie Porozumienia zawartego pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy we Wrocławiu i Gminą Czernica, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej koordynował prace społecznie użyteczne na terenie gminy. Do prac społecznie użytecznych kierowane były przez urząd pracy osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej.

W 2021 r. prace społecznie użyteczne wykonywały 4 osoby w wymiarze do 10 godzin tygodniowo, w tym 3 osoby w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 1 osoba w Szkole Podstawowej w Dobrzykowicach.

Zdjęcie przedstawia osobę wykonującą pracę społeczne


Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Opieka wytchnieniowa

W 2021 r. po raz drugi realizowana była opieka wytchnieniowa na terenie Gminy Czernica. Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

W 2021 r. wsparciem zostało objętych 10 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Program realizowany był od lutego do grudnia 2021 r.


"Wspieraj seniora"

W 2021 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czernicy kontynuował Program "Wspieraj Seniora". Polegał on na udzieleniu wsparcia osobom starszym w wieku 70 lat i więcej, które pozostały w domu w związku z zagrożeniem zakażeniem COVID-19, w szczególności w zakresie dostarczania zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Program w Gminie Czernica był realizowany od listopada 2020 r. do grudnia 2021 r. GOPS udzielił pomocy 4 seniorom, którzy zgłosili się o wsparcie. Przy realizacji zadania GOPS podjął współpracę z wolontariuszami, z terenu gminy. Wolontariusze, którzy świadczyli usługę wsparcia mieli zapewnione ubezpieczenie OC, zostali wyposażeni w środki ochrony osobistej tj. maseczki, przyłbice, rękawiczki jednorazowe oraz płyn do dezynfekcji.

Logo programu Wspieraj SeniorazdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki gminy w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Podstawowym, corocznym przedsięwzięciem realizowanym przez gminę były zadania określone w ramach programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniał on tworzenie warunków przeciwdziałających problemom związanym z uzależnieniami i przemocą w rodzinie, a także działania na rzecz ograniczenia dostępności do alkoholu oraz profilaktykę uzależnień zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i dorosłych.

Zdjęcie przedstawia pracę plastyczna wykonaną z liści.

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły blisko 377 tys. zł, w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności do instytucji wspomagających proces leczenia oraz rehabilitacji osób nadużywających substancji psychoaktywnych i ich rodzin a także na poprawie skoordynowanych działań profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na zapewnienie funkcjonowania Placówki Wsparcia Dziennego oraz Świetlic Środowiskowych.

profilaktyka nowotworowa

W 2021 r. realizowano program pod nazwą Profilaktyka i wczesne wykrywanie nowotworów złośliwych dolnego odcinka przewodu pokarmowego - badanie na krew utajoną w kale dla kobiet i mężczyzn. Wsparcie gminy, w imieniu której działania koordynował GOPS polegało na wydawaniu i odbieraniu ankiet oraz testów na oznaczenie krwi utajonej, a także wysyłaniu wypełnionych ankiet oraz próbek do Centrum Onkologii i wydawaniu wyników osobom biorącym udział w badaniu. Program był skierowany do 100 odbiorców z terenu Gminy Czernica.

Grafika ,,Samorządy Razem. Profilaktyka Raka Jelita Grubego".

Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy gminy zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, w Czernicy podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Czernica dostępne były punkty, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

60,9% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

10 742 mieszkańców zaszczepionych w pełni w 2021 r.

#Szczepimy się.