WSPÓŁPRACA Z organizacjami pozarządowymi


kultura fizyczna i sport


to główny obszar zadań realizowanych

przez organizacje POZARZĄDOWE w 2021 r.Zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dalej u.d.p.p.w., Wójt Gminy do 31 maja każdego roku zobowiązany jest przedłożyć radzie gminy sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok poprzedni.

Projekt uchwały określający treść programu został poddany konsultacji, zgodnie z uchwałą Nr XXXVII/319/2010 Rady Gminy Czernica z dnia 19 października 2010 r. W ramach konsultacji, do uchwały, nie wpłynęły żadne uwagi i opinie. Program współpracy Gminy Czernica z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 u.d.p.p.w. na rok 2021, dalej Roczny program, został przyjęty przez Radę Gminy Czernica uchwałą Nr XX/212/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r.

Na realizację zadań w Rocznym programie zadeklarowano kwotę 420.000,00 zł. Ostatecznie ze względu na zagrożenie epidemiologiczne w poszczególnych obszarach zaplanowano wydatki na kwotę 417.400,00 zł na:

 • kulturę fizyczną i sport kwotę: 203.240,00 zł,

 • kulturę, ochronę dóbr kultury i tradycji kwotę: 42.810,00 zł,

 • ochronę zdrowia kwotę: 94.005,00 zł,

 • działania na rzecz seniorów kwotę: 16.100,00 zł,

 • organizację wypoczynku dzieci i młodzieży kwotę: 26.880,00 zł,

 • opiekę społeczną kwotę: 6.365,00 zł,

 • propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych kwotę: 28.000,00 zł.Współpraca finansowaNa zadania realizowane w ramach Rocznego programu ogłoszono 1 konkurs w zakresie 7 obszarów realizacji zadań publicznych, na które ogółem wpłynęło 36 ofert, zaś w trybie pozakonkursowym - 11. Zgodnie z uchwałą XX/212/2020 z dnia 9 grudnia 2020 r. wszystkie oferty zostały zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym przez komisję konkursową powołaną przez Wójta Gminy Czernica. Efektem prac komisji była lista rankingowa przekazana do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Czernica.


Łącznie w 2021 roku na 47 ofert, zawarto 37 umów,

w tym 11 w trybie pozakonkursowym


W sumie 21 organizacji zrealizowało 37 zadań publicznych, w tym 26 rozstrzygniętych w drodze otwartego konkursu ofert oraz 11 rozstrzygniętych w drodze pozakonkursowej zgodnie z art. 19 a u.d.p.p.w. Zgodnie z zawartymi umowami, niektóre zadania zostały rozliczone w styczniu 2022 r.


Ogółem wydatkowano z rezerwy na zlecanie zadań publicznych dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych 358.253,89zł, tj. 85,83% planu, co ma następujące odzwierciedlenie w poszczególnych obszarach:

 • kultura fizyczna i sport - kwota: 177.103,30 zł - 87,14%,

 • kultura, ochrona dóbr kultury i tradycji - kwota: 13.510 zł - 31,56%,

 • ochrona zdrowia - kwota: 93.669 zł - 99,64%,

 • działania na rzecz seniorów - kwota: 16.100,00 zł - 100,00%,

 • organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży - kwota: 26.800,00 zł -100,00%,

 • opieka społeczna - kwota: 3.000,00 zł - 47,12%,

 • propagowanie walorów turystycznych, rekreacyjnych i krajoznawczych - kwota: 28.000,00 zł - 100,00%.Pozostałe formy współpracyGmina w 2021 r. wspierała sektor pozarządowy także w formach pozafinansowych:

 • promowała lokalne organizacje pozarządowe i ich działania na stronie internetowej (www.czernica.pl) oraz w gminnych serwisach informacyjnych,

 • istotną częścią współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi było wsparcie organizacyjne przy prowadzeniu przedsięwzięć poprzez udostępnianie gminnych obiektów,

 • dbając także o dobro stowarzyszeń, przekazywano podmiotom informacje o planowanych szkoleniach, zmianach przepisów oraz konkursach udzielanych przez różne instytucje.