gminne jednostki ogranizacyjne i spółka gminna


urząd Gminy Czernicawydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

8 390 280

+6,14%

do roku 2020Dokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Czernica

Statut przyjęty uchwałą Nr XXXIV/309/2014 Rady Gminy Czernica z dnia 20 marca 2014 r. Dnia 11 marca 2019 r. ogłoszono tekst jednolity Statutu.

W 2021 r. Rada Gminy nie dokonywała zmian w treści Statutu Gminy Czernica.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernica przyjęty zarządzeniem Nr 0050.47.2018 Wójta Gminy Czernica z dnia 4 maja 2018 r.

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Czernica przyjęty zarządzeniem Nr 0050.111.2021 Wójta Gminy Czernica z dnia 30 listopada 2021 r.


regulamin pracy Urzędu Gminy

Regulamin Pracy w Urzędzie Gminy Czernica przyjęty zarządzeniem Nr 0050.112.2017 Wójta Gminy Czernica z dnia 2 października 2017 r. z późn. zm.

W 2021 r. Wójt Gminy Czernica nie dokonywał zmian w treści Regulaminu Pracy Urzędu Gminy.


zatrudnienie w urzędzie gminy Czernica w 2021 r.


W 2021 r. w Urzędzie Gminy Czernica zatrudniano 71 pracowników (4 pracowników przebywało na dłuższych nieobecnościach), w tym 90% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy.
W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 5 pracowników. Współpraca
w głównej mierze zakończona została w drodze wypowiedzenia przez pracownika.


urząd w liczbach


28 128

dokumentów, które wpłynęły do Urzędu w 2021 r.


w tym:

2 961

dokumentów dostarczonych do Urzędu elektronicznie (e-PUAP)

35 200

dokumentów, wysłanych z Urzędu w 2021 r.


w tym:

2 351

dokumentów wysłanych z Urzędu elektronicznie (e-PUAP)

615

spotkań wójta odbytych z mieszkańcami gminy w 2021 r.Ponadto w 2021 r., w wygenerowanych zostało 42.627 faktur. 90% z nich wygenerowane zostało przez spółkę gminną Zakład Gospodarki Komunalnej Sp.z.o.o. Znaczna część faktur została wygenerowana przez Referat Finansów (stanowisko ds. księgowości VAT) - 4.066. W Urzędzie Gminy Czernica wydanych zostało również 13.443 decyzji. Większość, bo aż 11.796 z nich, wydane zostało przez Referat Finansów, a jego działalność w dużej mierze koncentrowała się też na wydawaniu różnego rodzaju upomnień - 4.332. W 2021 r. dużą aktywnością wykazywał się również Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich. Łączna liczba dokumentów wydanych przez ten referat wyniosła 5.864, a na tą wartość złożyło się m.in. 1.746 wydanych dowodów osobistych. Z innych działań na rzecz mieszkańców gminy wymienić można 1.637 odpisów aktów stanu cywilnego wydanych przez Urząd Stanu Cywilnego.Jednostki organizacyjne gminy i spółka gminnaZespół szkolno-przedszkolny w czernicy


Czernica, ul. św. Brata Alberta A. Chmielowskiego 9


Dyrektor: Zbigniew Kamieniak

Zespół szkolno-Przedszkolny w Dobrzykowicach


Dobrzykowice, ul. Sukcesu 2


Dyrektor: Anna Włodarczyk


Szkoła Podstawowa im. Bolesława Krzywoustego w Kamieńcu Wrocławskim


Kamieniec Wrocławski, ul. Kolejowa 8


Dyrektor: Małgorzata Kwaśna

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Ratowicach


Ratowice, ul. Wrocławska 36


Dyrektor: Anna Świtkowska


Szkoła Podstawowa im. Piastów Śląskich w Chrząstawie Wielkiej


Chrząstawa Wielka, ul. Wrocławska 19


Dyrektor: Monika Woźniak

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJCzernica, ul. Wrocławska 78


Kierownik: Anna Wójcik
gminna biblioteka publiczna w Czernicy


Czernica, ul. Wojska Polskiego 9


Dyrektor: Małgorzata Ligarska

Filie:

Filia nr 1 w Kamieńcu Wrocławskim

Filia nr 2 w Chrząstawie Wielkiej

Filia nr 3 w Nadolicach Wielkich

Filia nr 4 w Ratowicach

Filia nr 5 w Jeszkowicach

Filia nr 6 w Dobrzykowicach

Zakład Gospodarki Komunalnej Czernica sp. z o.o.


Ratowice, ul. Wrocławska 111


Prezes: Adam Drzazga