OCENA OGÓLNA - DEMOGRAFIA


Sytuacja Gminy Czernica na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej Gmina Czernica w 2021 r. była po raz kolejny liderem pod względem salda migracji. Dodatkowo sytuacja sprzyjająca i zmieniająca się na lepsze dotyczy 3 kolejnych wskaźników - mieszkańcy w wieku poprodukcyjnym, zastępowalność pokoleń na rynku pracy oraz mieszkańcy w wieku kreatywnym.

Cały obszar Demografia daje Gminie Czernica status jednego z liderów wśród 144 gmin wiejskich położonych wokół miast wojewódzkich. Oznacza to, że w ostatnim czasie rozwija się ona szybciej niż podobne gminy. W samym obszarze natomiast, słabiej od pozostałych gmin wypadają 2 wskaźniki dochodowe - dochody PIT na mieszkańca i dochody z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych na mieszkańca. Przyczyny takiego stanu rzeczy to z jednej strony łagodniejsza polityka podatkowa a z drugiej - nieco mniej zamożne społeczeństwo niż w podobnych gminach, takich jak Lesznowola czy Izabelin. Należy jednocześnie intensyfikować działania zmierzające do deklarowania zamieszkania w gminie przy rozliczaniu podatku PIT, szczególnie przy dużej migracji do gminy.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA